Adunarea Generală

[vc_row overlay=”none” fullwidth=”no”][vc_column width=”2/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației și este formată din totalitatea asociaților. Hotărârile acestora, adoptate în mod legal, sunt obligatorii pentru toți membrii acesteia, putând recurge în orice moment la posibilele drepturi de contestare.

Plenul Adunării Generale va fi constituit prin totalitatea asociaților din ASEMER ca membri cu drepturi depline. Adunarea Generală a Asociaților va putea fi convocată cu caracter ordinar sau extraordinar.

Adunarea Generală Ordinară se va întruni obligatoriu o dată pe an, în primul semestru din fiecare exercițiu, pentru a se informa cu privire la gestionarea Asociației, pentru a aproba veniturile și cheltuielile din exercițiul financiar anterior, precum și pentru a aproba bugetul, și a defini traiectoria pe care ASEMER trebuie să o urmeze în exercițiul în curs.

Adunarea Extraordinară se va întruni de fiecare dată când consideră necesar Consiliul Director, sau când solicită acest lucru asociații cu drept de vot care reprezintă cel puțin douăzeci și cinci la suta  (25 %) din totalul asociaților înscriși având acest drept. Respectiva solicitare trebuie adresată Consiliului Director și va specifica ordinea de zi și subiectele care vor fi tratate.

Consiliul Director va convoca Adunarea Extraordinară solicitată, pentru ca aceasta să aibă loc în termen de maximum treizeci de zile lucrătoare din momentul în care Consiliul Director a primit solicitarea de convocare.

Adunarea Generală a Asociaților, atât ordinară cât și extraordinară, va fi convocată de Președintele Asociației printr-o notificare transmisă tuturor asociaților cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc, fiind specificate ziua, ora și locul în care se va desfășura, atât în prima convocare cât și în a doua, și ordinea de zi care va fi pusă în discuție.

Ordinea de zi va fi stabilită de Consiliul Director. În cazul întrunirilor extraordinare, solicitate în mod obligatoriu, se vor menționa punctele de pe ordinea de zi propuse de cei care au solicitat convocarea.  

Vor putea participa la Adunarea Generală toți membrii Asociației, însă vor avea drept de vot doar acei asociați care dețin acest drept conform condițiilor stabilite în prezentul Statut. 

Adunarea Generală a Asociaților nu va putea trata mai multe subiecte decât cele semnalate pe ordinea de zi stabilită în convocare. Dacă vreunul dintre asociați consideră necesar să aducă în discuție în fața Adunării Generale un subiect care nu a fost prevăzut pe ordinea de zi corespunzătoare, va trebui să adreseze Consiliului Director o solicitare de includere a acestui subiect,  iar acesta va stabili dacă se da curs solicitării depuse, sau dimpotrivă se amână tratarea subiectului pentru următoarea sesiune a Adunării. 

Pentru ca Adunarea Generală a Asociaților să fie constituită în mod legal la prima convocare, va fi necesară prezența a jumătate plus unu din membrii titulari ai Asociației.

A doua convocare a Adunării Generale a Asociaților, care se va efectua treizeci de minute după ora la care a fost anunțată prima convocare, în aceeași zi și în același loc, se va considera constituită în mod legal indiferent de numărul asociaților prezenți.

Participanții se vor identifica prin documentul național de identitate sau pașaport.

Președintele Adunării Generale a Asociaților va fi același cu cel care ocupă această poziție în Consiliul Director, și în absența acestuia, funcția va fi preluată de Prim Vicepreședinte. În absența amândurora, Consiliului Director îi va reveni responsabilitatea de a desemna Președintele Adunării Generale. Președintelui îi va reveni rolul de a da cuvântul celui care îl solicită, de a conduce discuțiile și de a asigura corecta desfășurare a sesiunii.

Va acționa în calitate de Secretar al Adunării Generale a Asociaților Prim Vicepreședintele sau Vicepreședintele Secund, și în absența acestora va fi desemnat un alt membru al Consiliului, care va întocmi procesul verbal al sesiunii realizate, care va putea fi aprobat în continuare în sesiunea respectivă sau în următoarea ședință. Hotărârile cuprinse în procesul verbal vor fi obligatorii din același moment al adoptării acestora de către Adunare. Procesele verbale ale Adunării Generale vor fi adnotate într-un registru de procese verbale.  Procesele verbale vor trebui semnate de Președinte și de doi Membri ai Consiliului Director.

Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se vor adopta prin vot, prin majoritate simplă; în caz de egalitate de voturi, votul Președintelui va fi decisiv.

Votul legal al unui membru care nu se află prezent va putea fi delegat unui alt asociat care deține, la rândul său, drept de vot în Adunare conform prezentului Statut.

Exercitarea dreptului la vot va putea fi delegat doar în scris unui alt asociat al ASEMER.

Competențe ale Adunării Generale:

 • Modificarea Statutului;
 • Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale Asociației;
 • Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, balanței contabile și lichidării plăților;
 • Aprobarea constituirii de filiale;
 • Adoptarea hotărârilor privind reprezentarea, gestionarea și protejarea intereselor membrilor acesteia;
 • Numirea și revocarea mandatului membrilor Consiliului Director, și a cenzorului sau membrilor comisiei de control;
 • Informarea privind gestionarea acțiunilor realizate de Consiliul Director și aprobarea Raportului Anual de Activități;
 • Aprobarea sumelor extraordinare;
 • Aprobarea și modificarea Statutului, Actului Constitutiv și regulamentelor conform dispozițiilor legislației în vigoare;
 • Dizolvarea și lichidarea Asociației;
 • Orice alte atribuții prevăzute de lege sau de statut.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ wap_class=”” wap_id=””][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email
YouTube
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share